Trang sức các loại

Vòng tay thời trang đính kim cương

Giá sỉ: 17,000

Mã SP: 7667

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Vòng tay đen chuổi phật

Giá sỉ: 17,600

Mã SP: 6263

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Vòng tay padora

Giá sỉ: 40,000

Mã SP: 6042

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 15K

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 4309

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3961

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3961

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3960

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3960

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3959

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3959

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3957

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3957

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3956

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3956

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3955

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3955

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3954

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3954

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3953

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3953

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3952

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3952

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3951

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3951

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3950

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3950

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3949

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3949

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3947

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3947

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3946

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3946

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3945

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3945

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3944

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3944

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3937

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3937

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3936

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3936

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3935

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3935

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3934

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3934

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3933

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3933

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3932

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3932

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3924

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3924

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3893

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3893

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3891

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3891

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3890

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3890

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3889

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3889

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3888

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3888

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3887

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3887

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3886

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3886

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3885

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3885

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3884

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3884

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3883

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3883

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3880

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3880

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3879

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3879

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3878

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3878

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3877

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3877

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3876

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3876

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3875

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3875

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3874

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3874

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3872

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3872

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3869

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3869

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3868

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3868

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3867

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3867

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3866

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3866

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3865

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3865

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3864

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3864

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3862

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3862

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3861

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3861

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3860

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3860

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3859

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3859

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3858

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3858

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3857

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3857

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3852

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3852

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3851

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3851

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3850

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3850

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3849

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3849

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3848

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3848

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3847

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3847

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3846

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3846

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3845

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3845

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3844

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3844

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3843

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3843

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3829

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3829

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3828

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3828

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3827

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3827

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3826

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3826

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3825

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3825

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3824

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3824

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3823

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3823

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3822

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3822

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3821

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3821

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3820

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3820

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3819

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3819

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3818

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3818

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3817

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3817

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3816

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3816

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3812

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3812

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3811

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3811

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3810

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3810

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3809

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3809

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3808

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3808

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3806

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3806

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3805

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3805

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3804

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3804

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3799

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3799

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3798

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3798

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3797

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3797

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3796

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3796

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3793

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3793

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3792

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3792

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3791

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3791

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3770

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3770

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3769

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3769

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3768

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3768

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3766

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3766

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3765

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3765

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3764

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3764

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3763

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3763

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3762

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3762

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3761

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3761

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3760

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3760

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3759

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3759

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3758

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3758

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3757

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3757

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3756

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3756

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3755

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3755

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3754

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3754

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3753

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3753

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3752

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3752

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3751

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3751

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3750

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3750

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3749

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3749

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai Ms 3735

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3745

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai Ms 3733

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3733

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai Ms 3727

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3727

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai Ms 3726

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3726

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

Bông tai 3725

Giá sỉ: 15,000

Mã SP: 3725

Xem chi tiết

Tạm hết hàng

LIÊN HỆ MUA HÀNG

NV Bán Hàng:
0902 985 499 (Ms Nhi)

NV Bán Hàng
0938 209 151 (Ms Ngân)

NV Bán Hàng:
0901 493 335 (Ms Tuyết Nhi)

Mua số lượng lớn
0934 030 287 (Ms Trinh)

MUA HÀNG TẠI SHOP

ĐỊA CHỈ HCM: 37 Đường C27, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Bản đồ chỉ dẫn đường đi

GIỜ LÀM VIỆC: T2-T7 : TỪ 8h30 - 18H

QUÍ KHÁCH VUI LÒNG TỚI TRONG GIỜ LÀM VIỆC

BẢO HÀNH & ĐỔI TRẢ

Những sản phẩm bao test khách hàng mua và kiểm tại chỗ, kiểm tra đầy đủ hàng hóa trước khi ra về, sản phẩm được đổi trả trong 7 ngày quí khách đem hóa đơn theo để đc đổi hàng, không bảo hành những trường hợp sản phẩm bị biến dạng, cháy nổ và phụ kiện đi kèm!!!
Xin chân thành cảm ơn.

visa

news