Trang sức

Bông tai 3961

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3961

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3960

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3960

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3959

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3959

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3957

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3957

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3956

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3956

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3955

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3955

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3954

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3954

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3953

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3953

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3952

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3952

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3951

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3951

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3950

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3950

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3949

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3949

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3948

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3948

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3947

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3947

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3946

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3946

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3945

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3945

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3944

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3944

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3937

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3937

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3936

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3936

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3935

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3935

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3934

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3934

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3933

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3933

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3932

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3932

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3924

Giá sỉ: 110,000

Mã SP: 3924

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3893

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3893

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3892

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3892

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3891

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3891

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3890

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3890

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3889

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3889

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3888

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3888

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3887

Giá sỉ: 60,000

Mã SP: 3887

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3886

Giá sỉ: 60,000

Mã SP: 3886

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3885

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3885

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3884

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3884

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3883

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3883

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3882

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3882

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3881

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3881

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3880

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3880

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3879

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3879

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3878

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3878

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3877

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3877

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3876

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3876

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3875

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3875

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3874

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3874

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3872

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3872

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3871

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3871

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3870

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3870

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3869

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3869

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3868

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3868

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3867

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3867

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3866

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3866

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3865

Giá sỉ: 150,000

Mã SP: 3865

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3864

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3864

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3863

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3863

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3862

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3862

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3861

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3861

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3860

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3860

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3859

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3859

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3858

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3858

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3857

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3857

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3852

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3852

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3851

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3851

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3850

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3850

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3849

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3849

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3848

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3848

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3847

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3847

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3846

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3846

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3845

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3845

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3844

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3844

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3843

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3843

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3842

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3842

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3829

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3829

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3828

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3828

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3827

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3827

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3826

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3826

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3825

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3825

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3824

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3824

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3823

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3823

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3822

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3822

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3821

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3821

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3820

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3820

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3819

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3819

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3818

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3818

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3817

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3817

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3816

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3816

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3812

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3812

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3811

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3811

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3810

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3810

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3809

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3809

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3808

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3808

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3807

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3807

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3806

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3806

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3805

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3805

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3804

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3804

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3800

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3800

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3799

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3799

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3798

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3798

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3797

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3797

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3796

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3796

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3795

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3795

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3794

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3794

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3793

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3793

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3792

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3792

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3791

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3791

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3770

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3770

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3769

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3769

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3768

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3768

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3767

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3767

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3766

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3766

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3765

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3765

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3764

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3764

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3763

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3763

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3762

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3762

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3761

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3761

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3760

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3760

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3759

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3759

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3758

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3758

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3757

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3757

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3756

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3756

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3755

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3755

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3754

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3754

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3753

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3753

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3752

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3752

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3751

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3751

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3750

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3750

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai 3749

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3749

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai Ms 3735

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3745

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai Ms 3734

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3734

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai Ms 3733

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3733

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai Ms 3727

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3727

Xem chi tiết

Gio hang

Bông tai Ms 3726

Giá sỉ: 70,000

Mã SP: 3726

Xem chi tiết

Gio hang

LIÊN HỆ MUA HÀNG VÀ ĐÓNG HÀNG ĐI TỈNH

NV Bán Hàng:
0902 985 499 (Ms Nhi)

NV Bán Hàng:
0932 621 233 (Ms Trâm)

Nhận order Hàng TQ
0934 030 287 (Ms Trinh)

NV Bán Hàng:
0901 493 335 (Ms Thúy)

Bình Dương :
0938469439 (Mr Cường)

MUA HÀNG TẠI SHOP

ĐỊA CHỈ HCM: 37 Đường C27, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
( Hoàng Hoa Thám » Nguyễn Minh Hoàn » Hẻm 58 » Đường C27 )

Bình Dương: 39 Đại Lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TX.Thuận An

Bản đồ chỉ dẫn đường đi

GIỜ LÀM VIỆC: T2- T7 : TỪ 8h ĐẾN 18H !!!

QUÍ KHÁCH VUI LÒNG TỚI TRONG GIỜ LÀM VIỆC

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!

THÔNG TIN THANH TOÁN

Vietcombank: Trần xuân diện : 0721000523747 Chi nhánh Kỳ đồng
Sacombank: Trần xuân diện : 060099383677 CN Trung tâm
Đông Á: Nguyễn thị tuyết trinh 0103674795 Chi nhánh quy nhơn
Agribank: Nguyễn thị tuyết trinh 1604205302028 CN Phú nhuận
Nam Á: Trần xuân diện 701019611100001 CN Bình Phước

DOWNLOAD BẢNG GIÁ SỈ

IN BẢNG GIÁ SỈ

PHÍ VẬN CHUYỂN

Thành phố Hồ Chí Minh​
- Nội thành phí: 25K 
- Ngoại thành phí: 30K
- Huyện ngoại thành phí: 35K

Tỉnh thành khác TL dưới 1Kg 
- Miền Nam - Tây Nguyên phí: 55K
- Miền Trung - Miền Bắc phí: 60K

Hàng cồng kềnh hoặc số lượng nhiều
Gủi chành xe chi phí từ 50K đến 100K

DATHANGSI.VN

visa

news